Americký Slávik / American Nightingale

Propozície 3. ročníka  speváckej súťaže v interpretácii českej a slovenskej ľudovej piesne AMERICKÝ SLÁVIK 2017

Organizácia + 421 Foundation  so sídlom v New Yorku vyhlasuje 3. ročník speváckej súťaže detí v interpretácii českej a slovenskej ľudovej piesne
AMERICKÝ SLÁVIK, ktorá nadväzuje na 25 úspešných ročníkov českej a slovenskej verzie tejto súťaže SLÁVIK SLOVENSKA.

Podmienky súťaže
Súťaž Americký Slávik sa bude konať v mesiaci november 2017. Súťaže sa môžu zúčastniť deti od 4 do 16 rokov, a to v dvoch kategóriách:

A. v I. kategórii - deti od 4 do 9 rokov
B. v II. kategórii  - deti od 10 do 16 rokov


Súťažiaci sú povinní spievať dve piesne. Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníka Amerického Slávika a mala aspoň dve slohy.

Druhú pieseň si súťažiaci volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy.

Prihlášku do súťaže je potrebné zaslať najneskôr do 5. novembra 2017.

Výkonný výbor Amerického Slávika  odporúča porotám prihliadať na originalitu a objavnosť vlastného výberu piesní. Podmienkou je, že súťažná pieseň musí mať ľudový pôvod, t.j. nesmie byť umelá, skomponovaná. Výberovú pieseň môže súťažiaci spievať aj v jazyku národnostnej menšiny, žijúcej v Českej a Slovenskej republike a musí obsahovať minimálne dve slohy.  

Výkonný výbor Amerického Slávika  žiada pedagógov a rodičov, aby pri výbere piesní dbali na ich primeranosť veku súťažiacich a na rytmickú odlišnosť piesní, t.j. aby jedna bola pomalá a druhá rytmická. Z tohto hľadiska budú poroty hodnotiť výkony súťažiacich vo všetkých kolách.

Finálové kolo
Finálové kolo a galakoncert víťazov 3. ročníka  speváckej súťaže detí v interpretácii českej a slovenskej ľudovej piesne Amerického Slávika  usporiada organizácia +421 Foundation New York.

Finalisti súťaže sú povinní spievať dve piesne. Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníka Amerického Slávika  a mala aspoň dve slohy.

Finalisti súťaže interpretujú pieseň zo Spevníka Amerického Slávika  v sprievode klav
íra alebo
orchestra. Druhú súťažnú pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella).

Odbornú porotu finálového kola v počte minimálne 7 členov vymenuje Výkonný výbor Amerického Slávika  do 1. novembra 2017.

Odborná porota vyhlási zlatých, strieborných a bronzových slávikov v I. a II. kategórii a udelí ďalšie ceny. Všetci finalisti speváckej súťaže súťaže Americký Slávik  sa stávajú nositeľmi čestného titulu „laureát Amerického Slávika“.

Súťažný výbor si vyhradzuje právo posunúť vekovú hranicu medzi oboma kategóriami v prípade že nie je dostatok súťažiacich v jednej alebo druhej kategórii. Taktiež môže súťažný výbor vo výnimočnych prípadoch povoliť povinnú pieseň ktorá nie je z oficiálneho spevníka Amerického Slávika. Druhá voliteľná pieseň môže byť prezentovaná v akomkoľvek jazyku podľa výberu súťažiaceho.

Termíny
Súťaž sa uskutočňuje v jednom kole - finálovom. Finálové kolo sa uskutoční v hale kostola  St. John Nepomucene (411 E 66th St, New York, NY 10065), v nedeľu 12. novembra 2017 o 3pm.


SPONZORI A REKLAMNÍ PARTNERI: